បដាអុកស៊ីហ្សែន

ការចាប់យកកាបូន

MDEA-decarbonization

MDEA Decarbonization - CO2រុក្ខជាតិដកយកចេញ

សមត្ថភាព: ឧស្ម័នចំណី 35400Nm3 / ម៉ោង។
CO2ភាពបរិសុទ្ធ៖ <0.3%
ទីតាំងគម្រោង៖ ប្រទេសចិន

CO2-ចាប់យក-ទៅរាវ-CO2

CO2ការងើបឡើងវិញ- រោងចក្រថាមពល Flue Gas CO2ចាប់យកទៅ Liquid CO2រុក្ខជាតិ

សមត្ថភាព: ឧស្ម័នចំណី 55000Nm3 / ម៉ោង។
CO2ភាពបរិសុទ្ធ៖ ៩៥%
ទីតាំងគម្រោង៖ ប្រទេសចិន

20000ty-CO2-Recovery-via-MDEA

20000t/y CO2ការស្តារឡើងវិញតាមរយៈ MDEA

សមត្ថភាព: 20000t / y
ភាពបរិសុទ្ធ៖ Liquid CO2
ទីតាំងគម្រោង៖ ប្រទេសចិន