បដាអុកស៊ីហ្សែន

រោងចក្រ Nirtogen

3000Nm3h-PSA-អាសូត-រុក្ខជាតិ

3000Nm3/h រោងចក្រ PSA អាសូត

សមត្ថភាព: 3000Nm3 / ម៉ោង។
N2ភាពបរិសុទ្ធ៖ 99%
ទីតាំងគម្រោង៖ ប្រទេសឥណ្ឌា

500Nm3-h-PSA-អាសូត-ម៉ាស៊ីនភ្លើង

ម៉ាស៊ីនបង្កើតអាសូត PSA 500Nm3/h

សមត្ថភាព: 500Nm3 / ម៉ោង។
N2ភាពបរិសុទ្ធ៖ 99.995%
ទីតាំងគម្រោង៖ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

500Nm3h-PSA-អាសូត-ម៉ាស៊ីនភ្លើង

500Nm3/h PSA-N2រុក្ខជាតិ

សមត្ថភាព: 500Nm3 / ម៉ោង។
N2ភាពបរិសុទ្ធ៖ 99.9%
ទីតាំងគម្រោង៖ ប្រទេសចិន