បដាអុកស៊ីហ្សែន

ការដក H2S

20000Nm3d-oilfield-gas-desulfurization

20000Nm3/d Oilfield Gas Desulfurization

សមត្ថភាព: 20000Nm3 / d
H2S ភាពបរិសុទ្ធ៖ ≤1PPmV
ទីតាំងគម្រោង៖ ប្រទេសចិន

/h2s-removal-plant-product/

200000Nm3/d Oilfield Gas Desulfurization

សមត្ថភាព: 200000Nm3 / d
H2S ភាពបរិសុទ្ធ៖ ≤1PPmV
ទីតាំងគម្រោង៖ ប្រទេសចិន