បដាអ៊ីដ្រូសែន

ការដក H2S

 • រោងចក្រដកយកចេញ H2S

  រោងចក្រដកយកចេញ H2S

  • ចំណីធម្មតា៖ H2ល្បាយឧស្ម័ន S-rich
  • H2មាតិកា S: ≤1ppm ដោយ vol ។
  • ប្រតិបត្តិការ: ដោយស្វ័យប្រវត្តិ, PLC គ្រប់គ្រង
  • ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់៖ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ខាងក្រោមត្រូវបានទាមទារ៖
  • ថាមពលអគ្គិសនី